Financieel reglement RTC’72 seizoen 2023-2024

Contributie

 • Voor het seizoen 2023-2024 bedraagt de contributie € 140,--. Dit bedrag geldt voor zowel de heren- als de damessenioren.
 • Nieuwe leden zijn verplicht accoord te gaan met betaling via een automatische incasso.
 • Het contributiebedrag wordt eenmalig verhoogd met een borg van € 25,– voor het beschikbaar gestelde verenigingsshirt.
 • Nieuwe teams worden pas bij de KNVB aangemeld, als van alle betreffende spelers of speelsters de contributie is ontvangen.
 • Mocht betaling ineens van het jaarbedrag bezwaarlijk zijn kan in overleg met de penningmeester een termijnregeling worden afgesproken.
 • Rekeningnummer RTC ’72: NL07RABO0327971479 bij de Rabobank ten name van : zvv RTC '72 Zwaag

Overschrijving

 • Als je in de afgelopen drie jaar geen lid was van een andere zaalvoetbalvereniging heb je geen overschrijving nodig. Was dat wel het geval moet je je laten overschrijven naar RTC '72. Dat doe je door je aan te melden bij het secretariaat van RTC '72. De voorheen gebruikelijke formulieren zijn niet meer nodig, een en ander wordt nu digitaal geregeld. De kosten van de overschrijving die door de KNVB aan RTC '72 in rekening worden gebracht worden aan het nieuwe lid doorberekend

Bestuursdiensten

 • Alle spelende leden van onze vereniging dienen bij toerbeurt bestuursdiensten te vervullen. Iedereen komt ca. drie maal per seizoen aan de beurt. Bij verhindering dient men zelf voor een vervang(st)er te zorgen. Als men niet op komt dagen wordt een boete van € 25,-- opgelegd.

Voortijdig stoppen

 • Mocht iemand voortijdig willen stoppen dient toch het volledige contributiebedrag te worden betaald. Je wordt immers lid van RTC '72 voor een heel seizoen en niet voor bijvoorbeeld twee maanden. Alleen in situaties waarbij door overmacht het lid het seizoen niet kan afmaken kan worden overgegaan tot restitutie of korting. Hierbij valt te denken aan een langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing naar een plaats ver buiten de regio.
  In alle andere gevallen blijft het lid de totale contributie aan RTC ‘72 verschuldigd.
  In de voornoemde gevallen van overmacht bepaalt het bestuur de te verlenen korting.
 • Tenue

 • Voor een uniforme presentatie van alle teams stelt de vereniging aan elk lid een shirt ter beschikking.
 • De bijpassende zwarte broek en zwarte kousen dient men zelf aan te schaffen .