Financieel reglement RTC’72 seizoen 2021-2022

Contributie

 • Voor het seizoen 2021-2022 bedraagt de contributie € 140,--. Dit bedrag geldt voor zowel de heren- als de damessenioren.
 • Alle leden krijgen in augustus per email een betalingsverzoek. Bij betaling na de eerste vervaldatum zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een boete van € 10,--. Mocht na de tweede vervaldatum nog steeds niet zijn betaald wordt het contributiebedrag verhoogd met in totaal € 20,-- boete. Heeft een lid daarna nog steeds niet aan zijn of haar verplichtingen voldaan kan het bestuur overgaan tot het opleggen van een speelverbod en het inschakelen van een incassobureau.
 • Het contributiebedrag wordt verhoogd met een borg van € 25,– voor het beschikbaar gestelde verenigingsshirt.
 • Nieuwe teams worden pas bij de KNVB aangemeld, als van alle betreffende spelers of speelsters de contributie is ontvangen.
 • Mocht betaling ineens van het jaarbedrag bezwaarlijk zijn kan in overleg met de penningmeester een termijnregeling worden afgesproken.
 • Rekeningnummer RTC ’72: NL07RABO0327971479 bij de Rabobank ten name van : zvv RTC '72 Zwaag

Overschrijving

 • Als je in de afgelopen drie jaar geen lid was van een andere zaalvoetbalvereniging heb je geen overschrijving nodig. Was dat wel het geval moet je je laten overschrijven naar RTC '72. Dat doe je door je aan te melden bij het secretariaat van RTC '72. De voorheen gebruikelijke formulieren zijn niet meer nodig, een en ander wordt nu digitaal geregeld.

Bestuursdiensten

 • Alle spelende leden van onze vereniging dienen bij toerbeurt bestuursdiensten te vervullen. Iedereen komt ca. drie maal per seizoen aan de beurt. Bij verhindering dient men zelf voor een vervang(st)er te zorgen. Als men niet op komt dagen wordt een boete van € 25,-- opgelegd.

Voortijdig stoppen

 • Mocht iemand voortijdig willen/moeten stoppen, wordt alleen in situaties waarbij door overmacht het lid het seizoen niet kan afmaken overgegaan tot restitutie of korting. Hierbij valt te denken aan een langdurige ziekte, een zware blessures, zwangerschap of verhuizing naar een plaats ver buiten de regio.
  In alle andere gevallen blijft het lid de totale contributie aan RTC ‘72 verschuldigd.
 • In het voornoemde geval van overmacht wordt de volgende staffel gehanteerd:
  Opzegmaand Restitutie
  Oktober - December 40% van de jaarcontributie
  Januari - Februari 25% van de jaarcontributie
  Maart - Juni Geen restitutie
  Alle andere gevallen Geen restitutie
 • Als iemand verzuimd heeft aan het einde van het seizoen te bedanken en dat pas doet na 1 augustus worden 25 euro administratie- en inschrijvingskosten in rekening gebracht. Dat is onder andere vanwege de dan al gemaakte KNVB-kosten voor het nieuwe seizoen
 • In afwijkende situaties beslist het bestuur.
 • Tenue

 • Voor een uniforme presentatie van alle teams stelt de vereniging aan elk lid een shirt ter beschikking.
 • De bijpassende zwarte broek en zwarte kousen dient men zelf aan te schaffen .